МАЙЧИНСТВО, БОЛНИЧНИ И ДЕТСКИ НАДБАВКИ

Форум за домакинство, бит, работа...

Модератори: ALEKS, Nifada, intense®

МАЙЧИНСТВО, БОЛНИЧНИ И ДЕТСКИ НАДБАВКИ

Мнениеот ALEKS на 11 Май 2008 17:49

От началото на 2009 година можем да се радваме на по-добри условия за отглеждането на деца.
410 дни,от които 45 дни преди раждане, в които държавата плаща обезщетение от 90% от осигурителния доход. Колкото по-високи осигуровки, толкова повече пари.
Това гарантира 12 месеца отглеждане на спокойствие на детето, без големи финансови притеснения. Важното е да се знае, че тези условия важат, ако сте плащали добри осигуровки поне 1 година преди датата на раждането.
Обезщетенията се изплащат от НОИ по лична сметка на майката. Всички документи се подават от счетоводителя на вашия работодател.

Първи етап: Издаване на болничен за бременност и раждане. Издава ви го гинекологът, който следи бременността, точно 45 дни преди определения термин за раждане. Може да го направи срещу амбулаторна книжка, която трябва да имате. Ако нямате, личният лекар ще ви издаде такава. Трябва да си откриете лична банкова сметка, на която да ви се изплащат обезщетенията. Всички документи /болничният и декларация за откритата банкова светка/ се подават при счетоводителя на фирмата, в която работите, а той ги подава в НОИ. До един месец трябва да получите първата си месечна сума.

Втори етап: След като родите, болничното заведение издава болничен лист с датата на раждане, който отново се предоставя на работодателя и той подава в НОИ.

Трети етап: След 42 дни от раждането педиатърът на детето издава отново болничен, който трябва да е придружен с декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане. Отново счетоводството на работодателя трябва да подаде документите в НОИ. След изтичането на 135 дни болничен, подавате молба при работодателя за 410 календарни дни отпуска, които той няма право да откаже. С тази молба попълвате и молба декларация за изплащане на обезщетение за бременност и раждане за остатъка от 135 до навършване на 1 год. на детето до НОИ, прикрепяте копие от акта за раждане и работодателят отново ги подава в НОИ.

Четвърти етап: След края на 1 год. имате право на отпуска до навършване на 2 годишна възраст на детето. Майчинството ви /обезщетение за отглеждане на дете до 2 годишна възраст/ е една месечна минимална работна заплата /240лв./. Документите са отново молба до работодателя, молба до НОИ и копие от акта за раждане на детето. Ако желаете да започнете работа, получавате 50% от майчинството си. Можете да го прехвърлите и на близък човек или да наемете детегледачка от Борсата по труда.

Не забравяйте, че ви се полага и Еднократна помощ за раждане на дете. Трябва да имате акт да раждане от общината, в която е адресната регистрация на майката. Там се издава и удостоверение за семейно положение. Сумата се изплаща от службата по социално подпомагане пак по адресна регистрация на майката. Попълва се молба, прилагат се копия от личните карти и удостоверението за семейно положение на родителите и се дава акта за раждане на детето. Тази помощ може да потърсите до 3 години от раждането на детето.


Необходими документи за отпускане на детски надбавки:
Всички детски надбавки се изплащат от териториалните дирекции “Социално подпомагане” по постоянен адрес на родителите.
Приемането на документите е в дирекциите “Социално подпомагане”. Бланка на молбата декларация може да се намери на сайта на Агенцията за социално подпомагане. В представената на сайта структура са дадени и адресите на всички дирекции “Социално подпомагане” в страната.
Ако майката работи, тя трябва да подаде молба декларация, служебна бележка от работодателя - брутен доход на родителите за последните 12 м., акта за раждане на детето и бележка, че детето ходи на училище (ако е на училищна възраст).
В случай, че майката е пенсионерка, за получаването на помощта е бъде необходима само молба декларация. Данните за доходите и за изплатените вече помощи се прехвърлят служебно от НОИ на дирекциите “Социално подпомагане”.

Срокове за подаване на документи:
Майките, които вече получават помощ и едногодишният срок на предходната молба декларация не е изтекъл, имат право на продължаване на изплащането на помощта след подаването на нова молба-декларация.
За майките, които за първи път ще ползват помощта, правото възниква от момента на подаването на документите. Напр. когато срокът на предишната молба декларация изтича до 31 декември 2008 г, документите трябва да се подадат през януари 2009 г, за да няма прекъсване на изплащаните детски надбавки.
По 35 лева са детски надбавки, които родителите ще получават за всяко дете през 2009 година, ако месечният доход на член от семейството е под 350 лева.

Еднократните помощи за раждане на дете се изплащат само на български граждани. Изплащат се независимо от това дали майката е осигурена или не. Помощите се предоставят, за да подпомогнат финансово родителите на детето. Правото на тази помощ възниква с раждането на живо дете. Помощта се изплаща по реда на държавното обществено осигуряване, доколкото някой от родителите работи или се осигурява за всички осигурителни случаи. Помощта се изплаща на майката, а ако тя не работи – на бащата. Правото за получаване на еднократна помощ за раждане на дете възниква от момента на раждането на детето и се установява с оригинално удостоверение за раждане. Помощта може да бъде поискана в срок от 3 години, считан от края на годината на раждането. Размерът на еднократната помощ за раждане на първо дете е 250 лева, за второ дете - 600 лева, а за всяко следващо – по 200 лева.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ПО ПРОГРАМАТА В ПОДКРЕПА НА МАЙИЧИНСТВОТО

Ред за кандидатстване:
По-долу са изброени необходимите документи, които се подават в Дирекция “Бюро по труда” .
Ред и условия за включване на майките в програмата:
Желаещите да се включат подават 1. писмено заявление в дирекциите “Социално подпомагане” по постоянен или настоящ адрес, когато е различен от постоянния.

Прилагат 2. Удостоверение за обстоятелството, че са с право на обезщетение при отглеждане на малко дете по чл.53, ал.1 или по чл.54, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.
Удостоверението се издава, както следва:
Ø от териториалното поделение на НОИ, ако на майката плащанията на паричното обезщетение по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се извършват от НОИ.
Ø за майките, заварени в отпуск за бременност и раждане по чл. 163 от КТ или в отпуск за отглеждане на малко дете по чл.164, ал.1 от КТ към 1 януари 2007 г. и в получаване на парично обезщетение по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, удостоверението се издава от:
- осигурителите - за наетите от тях лица;
- от едноличните търговци, които имат наети на работа лица - за тях и за наетите от тях лица;
- от търговските дружества - за собствениците и съдружниците в тях;
- териториалните поделения на НОИ - за самоосигуряващите се лица, заварени към 01.01.2007г. в получаване на обезщетение при бременност и раждане или за отглеждане на малко дете по чл.53, ал.1 или по чл.54, ал.1 от КСО, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършват от териториалните поделения на НОИ (за лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, за земеделските производители и тютюнопроизводителите и за едноличните търговци, които нямат наети на работа лица).

В рамките на периода след изтичане на отпуска по чл. 164, ал. 1 от КТ, до навършване на 3-годишната възраст на детето, майките, които желаят да се включат в програмата, прилагат към писменото заявление(1) 3. служебна бележка от работодателя или друг документ, удостоверяващ трудовия/осигурителния статус, както и 4. копие от акта за раждане на детето.

Не се допуска едновременно осигуряването на грижи за малко дете от безработно лице по програмата и ползването от родителите на правото на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8- годишна възраст по чл.167а от КТ.

Условията, на които трябва да отговарят безработните лица, желаещи да се включат в програмата са:
- да са регистрирани в дирекции “Бюро по труда”;
- да представят в дирекциите “Бюро по труда” удостоверение от съответния психодиспансер, че не страдат от психически заболявания.
Дирекциите “Бюро по труда” извършват първоначален подбор и организират провеждането на интервю на майката с подбраните безработни лица. Насочването на безработните лица за наемане по трудово правоотношение на разкритите работни места се извършва в съответствие с избора на майката, която има право сама да избере безработното лице, независимо от спецификата на образованието и професионалния му опит. Наличието на родствена или съпружеска връзка между майката и безработното лице не е пречка за участие в програмата.
Работодател по програмата са дирекции “Социално подпомагане” на територията на цялата страна.

Подробна и конкретна информация относно реализацията на програмата майките и безработните лица могат да получат в дирекции “Бюро по труда” по местоживеене.


Накратко това ви дава възможност да наемете безработен, регистриран в Бюрото по труда да отглежда детето ви в дома до навършване на 3год.( Безработният може да е и ваш роднина - майка, свекърва, леля, сестра, съпруг и т.н.) Заплатата от 240 лв. му я изплаща Бюрото по труда, с което се сключва трудов договор. Тези 240 лв. са брутно възнаграждение и от тях се приспадат данъци и соц.осигуровки.
Макар и не идеална това е алтернатива на яслата, а тъй като възнаграждението, което се поема от държавата е смешно ниско, може да доплащате по ваше усмотрение на наетия човек.

С промените в кодекса се залага правото на бащата след раждането и изписването на детето от болница да ползва 15 дни родителски отпуск. В тази 1 год., в които майката получава 90% от заплатата, след деветия месец бащата може да поеме три месеца. По желание. И семейството да прецени. Майката, ако получава повече, може да се върне на работа.

[color=#008040][b]Добавям още новости:
220 лв. заплата на баби да си гледат внучетата
По 240 лв. от държавата на месец ще получава всяка баба или дядо, ако си гледат внучето от 1-годишна до 3-годишна възраст. Единственото условие е възрастните хора да са пенсионери. Целта е младите майки да могат да тръгнат на работа по-рано, а роднините им да имат и финансов стимул да им помагат при отглеждането на детето. Това предвиждат промените в Закона за заетостта, които българските министри приеха на редовното си заседание вчера.
"Младите родители могат да кандидатстват и в трудовите борси за помощник при отглеждането на детето, ако нямат подходящ роднина. Единственото условие е бебето да е навършило 1 година", обясни зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Той допълни, че възрастният помощник ще взема по 300 лв. на месец, ако гледа близнаци.
Възрастните хора ще вземат възнагражденията като бонус към пенсиите си, предвиждат промените в закона.
Татковците да получават платен отпуск до 15-ия ден след раждането на бебето, предвижда приетият вчера Национален план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2008-2009 г. Целта е бащите да се включат активно в грижите за новороденото. Според някои майки обаче е възможно мъжете да тръгнат да празнуват появата на наследник по време на двуседмичния отпуск.
Младите бащи ще имат право на отпуск, след като бебето навърши шест месеца, за остатъка до 410 дни. Така татковците и майките ще могат да спят на смени нощем, когато децата реват от никнещите зъби.
ИзображениеИзображение
Аватар
ALEKS
Модератор
 ---
Мнения: 3866
Регистрация: 25 Фев 2007 00:32
Местоположение: ПещераRe: МАЙЧИНСТВО, БОЛНИЧНИ И ДЕТСКИ НАДБАВКИ

Мнениеот ALEKS на 11 Май 2008 17:51

Пускам тази тема, за да обсъждаме и споделяме само в нея всичко свързано с изплащането на обезщетения -майчинство, болнични и детски надбавки. Моля, който има каквито и да е въпроси относно темата да пише тук!

Вече обсъждани теми:

БОЛНИЧНИ И МАЙЧИНСТВО

Еднократна помощ при раждане и детски надбавки

Проблеми с майчинството

БОЛНИЧНИ

В какъв размер е майчинството ви, моля споделете!

майчинство и документи

Прехвърляне на майчинството

ИзображениеИзображение
Аватар
ALEKS
Модератор
 ---
Мнения: 3866
Регистрация: 25 Фев 2007 00:32
Местоположение: Пещера

майчинство

Мнениеот Tan4eto на 22 Май 2008 11:36

Здравейте мами незнам тази тема дали е точно за тук но съм многопритеснена и незнам към ког да се обърна бременна съм нямамбрак и съм безработна нямам никакви доходи знае ли някаой дали ще получавам някакви пари от социалните или държавата незнам и към кого дасе обърна моляви ако знаетенещо пишете ми благодаря предварително :(
Tan4eto
Начинаещ
 ---
Мнения: 14
Регистрация: 12 Май 2008 10:47

Re: майчинство

Мнениеот tedy.m на 22 Май 2008 12:21

Ами мисля,че някъде във форума имаше информация по този въпрос.Но ще ти пусна един файл/незнам дали имам право/но.....
Все пак за да взимаш майчинство след като родиш, трябва да имаш стаж 6 месеца преди раждането.Но има много информация в интернет и ще добиеш представа по всички въпроси.
http://www.nhif.bg/downloads/Broshura_Maicino_6_3_8.pdf
Изображение
Изображение
Аватар
tedy.m
Жител на Mamaibebe
 ---
Мнения: 1938
Регистрация: 11 Яну 2008 15:12

Re: майчинство

Мнениеот Tan4eto на 22 Май 2008 12:32

знам номисе събират месеца някаде
Tan4eto
Начинаещ
 ---
Мнения: 14
Регистрация: 12 Май 2008 10:47

Re: майчинство

Мнениеот tedy.m на 22 Май 2008 12:39

А ти никакъв ли стаж нямаш.Поне за да взимаш минималното майчинство после.
Изображение
Изображение
Аватар
tedy.m
Жител на Mamaibebe
 ---
Мнения: 1938
Регистрация: 11 Яну 2008 15:12

Re: МАЙЧИНСТВО, БОЛНИЧНИ И ДЕТСКИ НАДБАВКИ

Мнениеот Tan4eto на 22 Май 2008 14:22

еми значи имам 4 или5 месеце стаж до тук но неработя в момента
Tan4eto
Начинаещ
 ---
Мнения: 14
Регистрация: 12 Май 2008 10:47

Re: МАЙЧИНСТВО, БОЛНИЧНИ И ДЕТСКИ НАДБАВКИ

Мнениеот walia_ef на 23 Май 2008 10:30

Здравей Тан4ото,моя съвет е: да отидеш при социалните и те на място ще ти кажат какво трябва да направиш,защото законите маи4е са изминени.Преди искаха 1м.трудов стаж.
Изображение
Аватар
walia_ef
Пристрастен
 ---
Мнения: 358
Регистрация: 07 Мар 2008 10:36

Re: МАЙЧИНСТВО, БОЛНИЧНИ И ДЕТСКИ НАДБАВКИ

Мнениеот Tan4eto на 23 Май 2008 10:35

Добре много ти благодаря това ме интересуваше кого да питам зада ми кажат благодаряти отново :P
Tan4eto
Начинаещ
 ---
Мнения: 14
Регистрация: 12 Май 2008 10:47

Re: МАЙЧИНСТВО, БОЛНИЧНИ И ДЕТСКИ НАДБАВКИ

Мнениеот walia_ef на 23 Май 2008 10:48

:emon11: успех
Изображение
Аватар
walia_ef
Пристрастен
 ---
Мнения: 358
Регистрация: 07 Мар 2008 10:36

Re: МАЙЧИНСТВО, БОЛНИЧНИ И ДЕТСКИ НАДБАВКИ

Мнениеот Имар на 25 Май 2008 17:18

Не мога да влезна в темите за болни4ните,защото са заклю4ени,затова ще попитам тук.
Тази декларация,която ти дават от банката за банковата сметка,наистина ли важи само 3 дни.В смисъл,аз незнам дали на моята бележка пишеше декларация,но със сигурност пишеше,4е е за НОЙ,та тя ми е издадена на 30.о4,първият бонли4ен ми е от 07.05. и даже незнам дали все още е подаден,което ще ре4е,4е и декларацията ми ве4е не е валидна.Правилно ли съм разбрала?
Аватар
Имар
Жител на Mamaibebe
 ---
Мнения: 1926
Регистрация: 25 Ное 2007 16:49
Местоположение: София

....................................

Мнениеот frensis_rs на 25 Май 2008 21:50

................................................................................................................................................................................................................................
Последна промяна frensis_rs на 28 Май 2008 17:25, променена общо 1 път
Аватар
frensis_rs
 ---
Мнения: 3
Регистрация: 24 Фев 2008 21:23

Re: раждане без здравни осигуровки

Мнениеот Руми на 25 Май 2008 22:26

за майчинство ти трябват и социални. не само здравни. но те се плащат само когато си по трудов договор
Изображение
Аватар
Руми
Жител на Mamaibebe
 ---
Мнения: 1268
Регистрация: 25 Апр 2007 15:07
Местоположение: Варна

................................................

Мнениеот frensis_rs на 25 Май 2008 23:12

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Последна промяна frensis_rs на 28 Май 2008 17:26, променена общо 1 път
Аватар
frensis_rs
 ---
Мнения: 3
Регистрация: 24 Фев 2008 21:23

Re: раждане без здравни осигуровки

Мнениеот Руми на 26 Май 2008 08:43

как ще ги направиш? на ТД ли си в момента? няма да те оставят на произвола на съдбата, но ще си платиш най-вероятно.то така или иначе, да не кажа всички, но половината консумативи си ги купуваш сам в държавните болници. май няма разлика дали си осигурен или не. и един въпрос - защо се сещате за тия неща в последната минута?
Изображение
Аватар
Руми
Жител на Mamaibebe
 ---
Мнения: 1268
Регистрация: 25 Апр 2007 15:07
Местоположение: Варна

Следваща

Назад към Дом, семейство, работа

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта

Икони легенда Покажи легендата Скрий легендата

 • Няма нови мнения
 • Няма нови мнения
  (моя тема)
 • Няма нови мнения (моя, популярна тема)
 • Няма нови мнения
  (популярна тема)
 • Няма нови мнения
  (заключена тема)
 • Няма нови мнения (моя, заключена тема)
 • Има нови мнения
 • Има нови мнения
  (моя тема)
 • Има нови мнения
  (моя, популярна тема)
 • Има нови мнения
  (популярна тема)
 • Има нови мнения
  (заключена тема)
 • Има нови мнения
  (заключена моя тема)
 • Преместена тема
 • Съобщение
  (няма нови мнения)
 • Съобщение (няма нови мнения, заключено)
 • Мое съобщение (няма нови мнения, заключено)
 • Мое съобщение
  (няма нови мнения )
 • Съобщение
  (има нови мнения)
 • Съобщение (има нови мнения, заключено)
 • Мое съобщение (има нови мнения, заключено)
 • Мое съобщение
  (има нови мнения)
 • Важна тема
  (няма нови мнения)
 • Важна тема (няма нови мнения, заключена)
 • Моя важна тема (няма нови мнения, заключена)
 • Моя важна тема
  (няма нови мнения)
 • Важна тема
  (има нови мнения)
 • Важна тема (има нови мнения, заключена)
 • Моя важна тема (има нови мнения, заключена)
 • Моя важна тема (има нови мнения)
 • www.mamaibebe.com